Błędy 6 - Ochrona mienia, osób, systemy alarmowe

 Statystyki
Przejdź do treści

Menu główne:

Błędy 6

Błędy w systemach ochrony

Błędy w systemach ochrony
Stefan Jerzy Siudalski /1998-2000/ mimo, że zawarte tu informacje powstały kilkanaście lat temu to są nadal w większości aktualne

...Błąd: brak współdziałania architekta, użytkownika obiektu i projektanta systemu ochrony
Błędy popełnione podczas:

 • architektonicznego projektowania obiektu,

 • podziału funkcjonalnego,

 • a później w czasie użytkowania obiektu

mogą znacznie utrudnić i skomplikować zaprojektowanie systemu ochrony zapewniającego wykrywanie wczesnej fazy działania przestępcy!
Architekci mają bardzo nikłą wiedzę na temat zależności jakie występują między architekturą obiektów a możliwością zapewnienia obiektowi sensownej ochrony. Rozmieszczenie okien, kierunki otwierania drzwi, zastosowane przegrody budowlane, rozmieszczenie ciągów wentylacyjnych, podporządkowanie lub nie zasadom ochrony rozmieszczenia pomieszczeń w obiekcie może ułatwiać planowanie ochrony lub czynić ją kosztowną i problematyczną!
Przykłady - błędy architektów:

 • w dużych obiektach należy unikać umieszczania pomieszczeń bezpośrednio przy ulicy w których mają być zamontowane urządzenia ważne dla prawidłowej pracy mieszczących się tam instytucji,

 • okna powinny być tak rozmieszczone aby bez wychodzenia z obiektu można było sprawdzić co się dzieje na zewnątrz, szczególnie istotne jest zapewnienie pełnej widoczności przy drzwiach wejściowych,

 • nie może być niepotrzebnych zakamarków,

 • strefa przy każdych drzwiach do istotnych dla ochrony pomieszczeń powinna zapewniać pełną widoczność otoczenia,

 • dojścia do zsypów, wind, klatek schodowych, piwnic powinny być pozbawione zakamarków umożliwiających ukrycie się napastnika.

To nie są duże wymagania ale proszę sprawdzić w miejscu swojej pracy jak rzeczywistość ma się do tych zaleceń.

Wyobraźmy sobie, że zgłoszono włamanie, przestępcy są jeszcze w budynku - przyjeżdża patrol - najczęściej dwóch ludzi i jakie oni mają szansę zablokowania drogi ucieczki przestępcom jeśli budynek ma :

 • więcej niż dwa wejścia,

 • więcej niż dwa i są one na różnych ścianach,

 •  budynek ma kilka wyjść i są one np. na dwóch ulicach,

 • połączenia strychami umożliwiają przemieszczanie się po całym wielowejściowym budynku?

Wnioski:
Błędy popełniane przez:

 • architektów,

 • użytkowników obiektów przy planowaniu sposobów wykorzystania pomieszczeń,

 • dekoratorów wnętrz,

 • a nawet administratorów obiektów

 • czy służb konserwatorskich

mogą w istotny sposób wpływać na:

 • wzrost kosztów ochrony,

 • zmniejszenie się poziomu ochrony.


Wykrywanie dostatecznie wczesnej fazy działania przestępców przy zapewnieniu rozsądnej (czyli minimalnej) liczby fałszywych alarmów może być bardzo utrudnione jeśli nie zostaną spełnione pewne, odpowiednie warunki już w fazie architektonicznego projektowania obiektu i jego otoczenia.

Błąd - traktowanie podkładu budowlanego jako podstawy do rozmieszczenia elementów ochrony bez sprawdzenia stanu rzeczywistego.
Uwaga: Podkład budowlany na który nanoszone jest rozmieszczenie elementów ochrony musi być aktualny. Nawet tak wydawałoby się mało istotny szczegół jak kierunek otwierania drzwi w pomieszczeniach jest dla prawidłowego zaprojektowania systemu bardzo ważne.
Nawet na najdokładniejszym podkładzie budowlanym nie można jednak opierać się bez sprawdzenia czy instalacje, elementy wyposażenia wnętrz czy nawet sam sposób wykorzystywania pomieszczeń nie będzie narzucać specyficznych wymagań co do wyboru rodzajów użytych czujek i ich dokładnego rozmieszczenia.
Uwaga: zatwierdzanie systemu do realizacji na planie obiektu, w sytuacji gdy przesunięcie montażu czujki o odległość mniejszą niż dokładność planu może powodować istotne zmiany w poziomie ochrony.
Rozmieszczenia elementów ochrony powinno być dla każdego z nich ustalone w warunkach rzeczywistych tzn. według stanu aktualnego na dzień oddania instalacji do użytkowania! Podkład budowlany może być pomocą dla projektanta dla wstępnego rozmieszczenia elementów ale nie podstawą bezkrytycznej realizacji!

Przykłady - brak pomieszczeń na planach:

 • w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie dopiero w latach siedemdziesiątych odkryto kilka pomieszczeń o których nikt nie wiedział,

 • w gmachu TV na Woronicza wydarzyła się podobna sytuacja - w kilka lat po oddaniu budynku do eksploatacji odkryto pomieszczenia nie ujęte na planach,

 • w jednym z gmachów na Starym Mieście w Warszawie w trakcie sprawdzania okablowania istniejącego systemu alarmowego „znaleziono” pomieszczenie nie ujęte na planach!

Uwaga: w Warszawie na Pradze podczas przygotowania terenu pod budowę centrum handlowego okazało się, że na głębokości 30 metrów są liczne i rozgałęzione tunele metra którego budowę przerwano w latach 50-tych! Wszystkie je trzeba było znaleźć i zalać nieprawdopodobną ilością betonu!

Odbiór systemu
Niezbędne korekty w systemie ochrony jakie są najczęściej nieuniknione po wstępnym uruchomienie systemu, czy po próbnym czasie eksploatacji systemu, są tym mniejsze im bardziej wnikliwie została przeprowadzona analiza zagrożeń w fazie projektowej.
Jeśli więc brane są pod uwagę koszty jakie należy ponieść dla przeprowadzenia niezbędnych korekt w systemie ochrony, już po wstępnym uruchomieniu systemu, to trzeba je porównywać do wydatków jakie należało by ponieść na analizę zagrożeń i dokładne opracowanie schematu systemu przed montażem.
Ponieważ system alarmowy powinien umożliwiać łatwe i możliwie tanie dostosowywanie się do zmian jakie mogą zachodzić w obszarze ochrony, lepiej więc zdecydować się na system alarmowy trochę droższy ale umożliwiający pewną elastyczność późniejszych decyzji niż znaleźć się w sytuacji gdy niewielka zmiana w zagrożeniu obiektu lub w sposobie jego użytkowania zmusi do całkowitej, a zatem kosztownej, wymiany systemu ochrony.

Błąd: brak sprawdzenia prawidłowości reagowania (działania) wszystkich elementów systemu na stany które powinny być sygnalizowane
Konieczne jest aby przy odbiorze systemu zostało sprawdzone i zarejestrowane działanie każdego z elementów zastosowanego w ochronie, w każdym przewidzianym do zarejestrowania stanie. Trochę to skomplikowane ale przekładając na bardziej zrozumiały język oznacza po prostu sprawdzenie wykrywającego działania każdej z zamontowanych czujek oraz sprawdzenie sygnalizacji otwarcia każdej zabezpieczonej przed sabotażem obudowy.
Błąd: nieliczenie się z przyzwyczajeniami, oczekiwaniami i procedurami przyszłych użytkowników systemu
Próbny czas użytkowania systemu umożliwia użytkownikom systemu a także ochronie obiektu ustalić najbardziej rażące niedociągnięcia systemu ochrony, wynikające z niedogodności związanych z użytkowaniem systemu, lub z lukami w ochronie. Dotyczy to zarówno tych nieprawidłowości których nie można było przewidzieć na poziomie projektowania systemu jak i tych powstałych czy wykrytych dopiero w trakcie jego realizacji.
Przykład -  przyciski antynapadowe
Ze wszystkich stosowanych czujek i czujników  w ochronie właśnie przyciski antynapadowe sprawiają największe problemy z wyborem miejsca ich zamocowania. Pewne odruchy przy wstawaniu np. z za biurka, poruszania się przy ladzie itd. są tak trudne do przewidzenia, że dopiero  w próbnym okresie eksploatacji systemu wychodzą błędy w mocowaniu czujek.

Błąd: odbiór systemu bez okresu próbnej eksploatacji
Z podpisaniem dokumentów odbioru końcowego i całkowitym zapłaceniem za system alarmowy lepiej poczekać do wyjaśnienia i usunięcia wszystkich pojawiających się w trakcie próbnej eksploatacji wątpliwości.
Przykład - nieprzewidziane zdarzenia
Zdarza się, że dzwonki niektórych telefonów są przyczyna fałszywych alarmów. Nieszczelne okna, nieszczelne drzwi, duże wentylatory pracujące nawet na zewnątrz w odległości kilkunastu metrów mogą być przyczyną alarmów.
Ciężkie pojazdy, pociągi towarowe też mogą być przyczyną fałszywych alarmów. Sąsiedztwo straży pożarnej czy pogotowia może wykluczać stosowanie niektórych typów czujek w ochronie.

Błąd: przyjęcie (odbiór) systemu alarmowego bez niezbędnej dokumentacji.
Co powinien zostawić inwestorowi instalator po zakończeniu robót, (oczywiście oprócz sprawnego systemu alarmowego i kosztorysu):
dokładny schemat instalacji,
rozmieszczenie elementów ochrony na podkładzie budowlanym,
 schemat elektroniczny z listą zastosowanych elementów -
 instrukcję użytkowania systemu,
- dla bezpośrednich użytkowników,
 - dla personelu ochrony i kierownictwa chronionego obiektu
 - dla konserwatora jeśli instalator nie będzie sam zajmował się konserwacją
 - zalecenia czego należy unikać i jakie zmiany w chronionym obiekcie lub w jego bliskim sąsiedztwie należy konsultować z projektantem systemu aby nie zmniejszyć skuteczności pracy systemu.
Uwaga: koniecznie trzeba wymagać od instalatora aby na schemacie i w kosztorysie nazwy zastosowanych urządzeń były pełne i zgodne z nazewnictwem stosowanym przez ich producenta lub sprzedawcę (powinny być dołączone ulotki z danymi technicznymi urządzeń). Jest to istotne dla ustalenia prawidłowości cen użytych elementów i zgodności zastosowania tychże elementów z zasadami ochrony i zaleceniami producenta.
Ceny podobnie zewnętrznie wyglądających czujek mogą różnić się kilkakrotnie! Zdarza się też że producenci w dokładnie takiej samej obudowie umieszczają zupełnie inne czujki różniące się zarówno ceną jak i zasadą działania. Dla osoby nie znającej na systemach ochrony jest to nie do odróżnienia.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego