Duże inwestycje - Ochrona mienia, osób, systemy alarmowe, telewizja przemysłowa,

 Statystyki
Przejdź do treści

Duże inwestycje

Błędy w systemach ochrony

Duże inwestycje, duże błędy i SIWZ

Link do prelekcji z przed 10 lat - wiedza nadal aktualna

Wydawało mi się, że o błędach  w systemach ochrony wiem na tyle dużo, że niewiele może mnie zaskoczyć - myliłem się.
W przypadku realizacji dużych inwestycji zarówno tych startujących od zera jak i w przypadku rozbudowy czy też modernizacji dużych obiektów okazało się że występują całe grupy błędów które nie występują w przypadku małych inwestycji.
Jakie to są błędy i jakie są ich przyczyny?
Duże inwestycje mają swoje specyficzne cechy i czynniki które wpływają na powstawanie charakterystycznych dla tej grupy inwestycji błędów:
1. zwykle są zaangażowane duże lub bardzo duże kwoty,
2. kilkuletni czas realizacji
....
cdn
- wstęp do broszury która ukazała się w wydawnictwie Wiedza i Praktyka - można kupić ją w internecie

Poniżej spis treści broszury "Monitoring i systemy alarmowe"

Błędy popełniane przy ochronie dużych obiektów
Wstęp ........................................................................................................7
Przyczyny powstawania błędów w ochronie .......................................7
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) ...................11
Przykład wymagań zapisanych w SIWZ
– „Pełne pokrycie obserwacją systemem CCTV” .............................12
Wymagania dla obrazów z kamer zapisane w normach
i rozporządzeniach ................................................................................13
Analiza zabezpieczeń na Stadionie Narodowym ..............................14
Ruchome kamery ...................................................................................20
Kompresja i poklatkowość zapisu .......................................................21
Przykładowe rozwiązania – monitoring podziemnych garaży........22
Audyt i działania wg normy PN-EN 50132-7 ....................................24
CCTV zgodnie z przepisami ................................................................25
Przykłady wymagań zapisanych w SIWZ
– powoływanie się na normy ...............................................................30
Przykład – świadectwo kwalifikacyjne wystawiane
przez jedną z polskich firm ..................................................................37
Przykłady wymagań zapisanych w SIWZ – powoływanie się
na normy oraz atesty i odrzucenie norm przy realizacji systemu ...38
Czas ważności atestów ..........................................................................39
Przykłady wymagań w SIWZ – komentarze
na podstawie konkretnych przykładów ..............................................41
Integracja systemów
Działania inwestora ...............................................................................44
Skład Zintegrowanych Systemów Ochrony .......................................46
4 Wiedza i Praktyka
Spis treści
Ochrona obiektów muzealnych
Planowanie ochrony ..............................................................................53
Rozbudowa lub modernizacja istniejących obiektów
– muzea i inne ........................................................................................57
Ograniczenia techniczne przy rozbudowie obiektów .......................62
Problemy z ustaleniem priorytetów w ochronie ...............................64
Wymagania zapisane w SIWZ i w rozporządzeniach
a normy wycofane
System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)
– konflikty w zapisach norm ................................................................73
Przykład zapisu w SIWZ .......................................................................75
Przykłady z akt sądowych i ekspertyz
Błędne podłączenia ...............................................................................77
Z sali sądowej – Inne wymiary urządzeń ...........................................77
Nieprawidłowości przy wyborze koncepcji ochrony ........................78
Próba niewypłacenia odszkodowania przez ubezpieczyciela ..........79
Zalecenia po audycie w 2004 roku – fragmenty ................................80
Ciekawy przypadek z audytu zabezpieczeń .......................................80
Sprawdzanie systemu podczas odbioru lub konserwacji – czujki ..82
Wróć do spisu treści