O błędach w 1995 roku - Ochrona mienia, osób, systemy alarmowe, telewizja przemysłowa,

 Statystyki
Przejdź do treści

O błędach w 1995 roku

Błędy w systemach ochrony
W październiku 1995 roku w Rzeczypospolitej ukazał się mój artykuł o błędach w Systemach Ochrony. Było to 17 stron tekstu. Od tamtej pory wielokrotnie wracałem w opracowaniach do tematu błędów w systemach ochrony. Pewne błędy znikały wraz z wycofywaniem niektórych, przestarzałych norm ale inne błędy się pojawiały ale są też grupy błędów które były, są i nic nie wskazuje na to aby zniknęły.
W Polsce sytucja w ochronie jest dość nietypowa - praktycznie brak jest wsparcia ubezpieczycieli w tworzeniu wymagań dla systemów ochrony jak to ma miejsce np w Niemczech od około 30 lat. Ubezpieczyciele w Polsce zamkneli się na współpracę i korzystanie z doświadczeń zgromadzonych w innych krajach.
Moje najnowsze opracowanie pt "Błędy w systemach ochrony" liczące ponad 200 stron być może ukaże się w ramach działalności Polskiej Izby Systemów Alarmowych.
Spis treści tego opracowania:
1  Wstęp, wprowadzenie w problemy 2
 1.1.1   Błędy w systemach ochrony - przyczyny, skutki, zapobieganie 3
 1.1.2  Wiedza decydentów 3
 1.1.3  Zaniechania 5
 1.1.4  Błędy w systemach - wg fazy realizacji systemu ochrony 7   
2  Tworzenie dokumentów mających wpływ na skuteczność ochrony – na poziomie międzynarodowym, organizacji w Polsce, ministerstw itd. 8
2.1  Normy europejskie – problemy z ich wykorzystywaniem w Polsce 8
 2.1.1  Bariery w wykorzystywaniu norm europejskich w Polsce 9
 2.1.1.1  Bariery językowe: 9
 2.1.1.2  Bariery w wykorzystywaniu norm    - finanse 9
 2.1.1.3  Ograniczenia – czynnik ludzki – kadry decyzyjne 10
 2.1.1.4  Bariery w wykorzystywaniu norm - niechęć do norm 10
 2.1.1.5  Bariery w wykorzystywaniu norm - bariera czasowa 11
 2.1.1.6  Bariery w wykorzystywaniu norm - koszty 11
 2.1.1.7  Bariery w wykorzystywaniu norm    - Nie wiedzą, że nie wiedzą 11
 2.1.1.8  Nie wiedzą, że mają błędne informacje 12
 2.1.1.9  Wykorzystują to, że inni nie wiedzą, że nie wiedzą 13
 2.1.1.10  Bariery w wykorzystywaniu norm - formalne 14
 2.2  Normy europejskie, dodatkowe wymagania polskie 14
 2.2.1  Klasy systemów alarmowych 14
 2.2.2  Klasy systemów telewizji w ochronie 15
 2.2.2.1  Klasyfikacja systemów CCTV wg PN EN 50132-1:2012 15
 2.2.2.1.1  Nagrywanie i przechowywanie nagrań 17
 2.2.2.1.2  Kopiowanie i przechowywanie danych 18
 2.2.2.1.3  Zarządzanie systemem i jego obsługa 19
 2.2.2.1.4  Rejestry systemu 20
 2.2.2.1.5  Integralność systemu 21
 2.2.2.1.6  Integralność danych 21
 2.2.2.1.7  Monitorowanie połączeń i wykrywanie sabotażu 21
 2.2.2.2  Wymagania dla kamer wg normy PN EN 50132-7, przepisów oraz Rozporządzeń 24
 2.2.2.2.1  Wzorzec brytyjski – ROTAKIN – powoływany w normie 24
 2.2.2.3  Wymagania zapisane w dokumencie „Rozporządzenie ministra MSWiA z dnia 11 stycznia 2011 roku” 25
2.3  Centrum monitoringu i odbioru alarmów 26
 2.3.1  Podstawowe wymagania wg normy PN EN 50518-1:2010 [norma wycofana]. 26
 2.3.2   Norma aktualna PN-EN 50518:2019-10 [a] Centrum monitoringu i odbioru alarmu 29
 2.3.3  Wykorzystywanie zapisów w normach do ustalenia wymagań na system CCTV [VSS] 30
 2.3.3.1  Wniosek pierwszy dla inwestorów 31
 2.3.3.1.1  To samo a nie to samo 31
 2.3.3.1.2  Tak samo a nie to samo 31
2.4  Przewodnik inwestora przy tworzeniu wymagań dla systemów CCTV [VSS] – ścieżka decyzyjna 31
 2.4.1  Krok pierwszy - warunki wstępne, czyli „Wymagania użytkowe”, 32
 2.4.1.1  Etap ustaleń i wyboru koncepcji ochrony 34
 2.4.2  Kogo wybrać do projektowania i instalacji systemu CCTV? 37
 2.4.2.1  Błąd – referencje 37
 2.4.3  Zalecenia - Podpisanie umowy 38
2.5  Normy Obronne i Wymagania eksploatacyjno-techniczne dla XIX Grupy SpW - Systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020r 38
 2.5.1.1  Błędy - deklaracje i „zawieszone“ definicje 46
 2.5.1.2  Błędy - „zagubienia“ wymagań 46
 2.5.1.3  Błędy - odwołania do nieistniejących klasyfikacji 46
 2.5.1.4  Błędy - całkowicie nieprecyzyjne wymagania 47
 2.5.1.5  Błędy - brak aktualizacji wymagań co do używanych obecnie urządzeń i wykreślenie już nieużywanych, 48
 2.5.1.6  Błędy nadmiernych wręcz niepotrzebnych wymagań 48
 2.5.1.7  Błędy w klasyfikacji urządzeń 48
 2.5.1.8  Błędy merytoryczne 48
 2.5.1.9  Błędy - stawianie nierealnych wymagań 49
 2.5.2  Klasy systemów wg NO 50
2.6  Rozporządzenia dotyczące magazynów broni 50
 2.6.1  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2013 r. wymagania dla magazynu broni 51
 2.6.2  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie przydziału, ewidencjonowania i przechowywania w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśnictwie broni, amunicji... 51
 2.6.3  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie rodzaju i sposobów ewidencjonowania, przechowywania w straży ochrony kolei broni, amunicji .. 51
 2.6.4  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r 52
 2.6.5  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji. ( Dz.U. nr 245 poz. 1462 ) 52
 2.6.5.1  Błąd - Nieścisłe wymagania dla Systemów alarmowych 55
 2.6.5.2  Błąd - dotyczący szaf do przechowywania broni i amunicji i wymagań dla zabezpieczeń mechanicznych, 55
2.7  Ubezpieczyciele 58
 2.7.1.1  Błąd: nieznajomość wymagań stawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe i stosowanych przez nie ulg. 58
2.8  Jak sobie radzą Niemcy czyli VdS2311 58
 2.8.1  Kategorie zagrożenia 59
 2.8.2  Kategorie systemów alarmowych a dokładnie ich elementów składowych 60
 2.8.3  Klasyfikacja środowiskowa elementów ochrony wg VdS 61
3  Tworzenie wymagań na poziomie konkretnych obiektów 61
 3.1  Określanie zagrożeń – audyt – dobór środków ochrony 62
 3.1.1  Przykład oceny zagrożeń dużego muzeum 62
3.1.1.1  Błąd – obarczanie projektantów i instalatorów decyzjami co do stopnia szczelności ochrony i klasy systemu 65
3.1.1.2  Błąd - brak analizy zagrożeń 69
3.1.1.3  Błąd decyzyjny – wg jakiego schematu działań ustalać priorytety w ochronie 70
3.1.1.4  Błąd - ograniczenie roli systemu antywłamaniowego do tego co sugeruje jego nazwa 71
3.1.1.5  Błąd - niedopasowanie ochrony do zmieniającego się zagrożenia w godzinach pracy, w trakcie rozpoczynania pracy i tuż po zakończeniu, poza godzinami pracy 72
3.1.1.6  Błąd: brak niezależnego konsultanta przy wyborze koncepcji ochrony 72
3.1.1.7  Błąd: traktowanie systemu alarmowego podobnie jak inne instalacje w obiekcie (elektryczne, hydrauliczne itp.), lekceważenie lub brak świadomości skali trudności 73
3.1.1.8  Błąd: zbyt późne wykrywanie agresji 75
3.1.1.9  Błąd - brak analizy czasu jaki może upłynąć od chwili wykrycia zagrożenia przez system alarmowy do chwili podjęcia skutecznej interwencji 77
3.1.1.10  Błąd: brak ustaleń co, przed czym i w którym miejscu ma być chronione. 80
3.1.1.11  Błąd - zakładanie że agresja może nastąpić tylko z zewnątrz lub tylko przez otwory okienne lub drzwi, lub tylko podczas nieobecności użytkowników obiektu 81
3.1.1.12  Błąd: zakładanie jednakowego zagrożenia dla całego chronionego obiektu, w sytuacji gdy zagrożenie w poszczególnych strefach ochrony jest różne. 82
3.1.1.13  Błąd - brak świadomości, że wymagania stawiane przez projektanta systemu alarmowego antywłamaniowego mogą być sprzeczne z wymaganiami ochrony ppoż. 83
3.1.1.14  Błąd: nieliczenie się z przyzwyczajeniami, oczekiwaniami i już istniejącymi procedurami przyszłych użytkowników systemu 84
3.1.1.15  Błąd: brak możliwości weryfikacji przyczyn powstania alarmu 84
3.1.1.16  Błąd: brak analizy kosztów ochrony - zarówno podczas instalacji jak i użytkowania 85
                                                                                  
3.2  SIWZ czyli Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – błędy przy realizacji dużych obiektów 86
3.2.1  Specyfika błędów przy realizacji systemów zabezpieczeń w dużych obiektach 86
3.2.2  Przykłady błędów i ich konsekwencje - wątpliwości co do zapisów, niejednoznaczność wymagań, 89
3.2.2.1  Błąd w wymaganiach: zapis w SIWZ - "Pełne pokrycie obserwacją systemem CCTV" 90
3.2.3  Jeszcze raz SIWZ - Powoływanie się na normy w SIWZ oraz "atesty" a odrzucenie norm przy realizacji systemu 91
3.2.3.1  Błąd - Czas ważności "atestów" 92
3.2.3.2  Błędy? Przykłady wymagań zapisanych w SIWZ - komentarze na podstawie konkretnych przykładów, 94
3.2.4  Przetargi 95
3.2.4.1  Błąd: W przypadku Polski zwykle SIWZ jest pisana bez audytu i przez osoby nie mające dostatecznej wiedzy o ochronie, 95
3.2.5  Nadzór nad realizacją systemu 95
3.2.6  Błąd: brak nadzoru nad robotami ze strony inwestora. 95
         
3.3  Serwerownie 96
3.3.1.1  Jak sobie radzą z ochroną serwerowni inni - Wielka Brytania 99
3.4  Muzea 99
4  Projekt systemu zabezpieczeń 101
4.1.1  Brak projektu 101
4.1.2  Projekt a jego zgodność z wymaganiami 101
4.2  Konsultacje 102
4.3  Akceptacje 102
4.4  Poprawki i korekty na kolejnych etapach realizacji 102
    
5  Integracja systemów 102
6  Montaż systemu, dobór i rozmieszczenie elementów ochrony 106
6.1  Systemy alarmowe 106
6.1.1.1  Błąd – umieszczenie sygnalizatora 106
6.1.1.2  Błędy przy umiejscawianiu tzw. czujek przestrzennych – czujka zakryta towarem 106
6.1.1.3  Błąd – złe zabezpieczenie mechanicznych mocowań czujek 107
6.1.1.4  Błędy - z szyfratorami i kluczami systemów 107
6.1.1.5  Błąd – używanie tego samego kodu przez dłuższy czas 107
6.1.1.6  Błąd czy przygotowanie do włamania? 108
6.1.1.7  Błędy przy wyborze miejsca na czujki i przy ich zamocowaniu 108
       
6.2  Systemy CCTV 110
6.2.1.1  Błąd - niewiedza – złudzenie wiedzy 110
6.2.1.2  Błąd: kamery ustawiane niezgodnie z warunkami najlepszego oświetlenia obserwowanego obszaru, 110
6.2.1.3  Błąd: Widoczna „dziura” w ochronie 110
6.2.1.4  Błąd: kadrowanie obrazu jak dla potrzeb filmu, dużo nieistotnych szczegółów 112
6.2.1.5  Błąd – niestabilne mocowanie kamer 113
6.2.1.6  Błędy w rozmieszczeniu kamer w ochronie willi 114
6.2.2  Kamery megapikselowe 116
      
6.3  Systemy KD czyli Systemy Kontroli Dostępu 119
6.4  Współdziałanie systemów 120
6.5  Współdziałanie zabezpieczeń elektronicznych i mechanicznych 120
6.5.1.1  Błąd podstawowy: brak współdziałania zabezpieczeń mechanicznych, zabezpieczeń elektronicznych i interwencji; traktowanie elektronicznego systemu alarmowego lub zabezpieczeń mechanicznych jako samoistnych rodzajów ochrony [patrz „Czynnik czasu w ochroni”]. 120
6.5.1.2  Błąd: brak współdziałania architekta, użytkownika obiektu i projektanta systemu ochrony 121
 
Wnioski: 122
6.5.1.3  Błąd – architekt nie przewidział montażu systemów ochrony w obiekcie 123
6.5.1.4  Błąd - traktowanie podkładu budowlanego jako podstawy do rozmieszczenia elementów ochrony bez sprawdzenia stanu rzeczywistego. 126
6.5.2  Drzwi 127
6.5.2.1  Błąd - miejsce lokalizacji drzwi 127
6.5.2.2  Błąd – czujka pasywna za szklanymi drzwiami 128
6.5.2.3  Błąd - kierunek otwierania drzwi 128
6.5.2.4  Błąd - drzwi metalowe 128
6.5.2.5  Błąd - zamki bez możliwości otwarcia od wewnątrz 129
6.5.2.6  Błąd - zamki bez wymiennych wkładek 129
6.5.2.7  Błąd - mocowanie obejmy zamka nawierzchniowego, 130
6.5.2.8  Błąd - zbyt późne wykrywanie agresji na drzwi 131
6.5.2.9  Błąd - drzwi metalowe a kontaktrony 131
6.5.2.10  Błąd - szyby w drzwiach 132
6.5.2.11  Błąd - drzwi zewnętrzne - izolacja termiczna izolacja akustyczna 133
6.5.2.12  Błąd - drzwi wewnętrzne - zamykać czy nie pomieszczenia 133
6.5.3  Okna, szyby, oszklenia 134
6.5.3.1  Błąd - wytrzymałość szyb a wytrzymałość okna 134
6.5.3.2  Błąd - okna wytrzymałe a ściany łatwe do pokonania 134
6.5.3.3  Błąd - duża wytrzymałość szyb a brak wentylacji 135
6.5.3.4  Błąd – kraty jako drabina na wyższe piętra 135
6.5.4  Rolety 135
6.5.4.1  Błąd - rolety ażurowe czy pełne? 135
6.5.4.2  Błąd - ciemna barwa rolet pełnych 136
6.5.4.3  Błąd - brak sprawdzenia klasy rolet 136
6.5.4.4  Błąd - automatyczne podnoszenie i opuszczanie rolet 136
6.5.4.5  Błąd – plomby na słabych zabezpieczeniach 136
6.5.4.6  Błąd – nie została zachowana zasada „najsłabszego ogniwa” 136
6.5.4.7  Błąd – brak konserwacji urządzeń zabezpieczających 137
6.5.4.8  Błąd – śruby mocujące dostępne od strony agresji 137
6.5.4.9  Błąd – nieprawidłowe zamknięcie drzwi 137
6.5.5  Sejfy 137
6.5.5.1  Błąd - brak mocowania sejfu do podłoża 137
6.5.5.2  Błąd - pomieszczenia zagrożone zalaniem 138
6.5.5.3  Błąd - przechowywanie danych na nośnikach magnetycznych w zwykłych sejfach 138
6.5.5.4  Błąd - jedna osoba ma wszystkie klucze 138
6.5.6  Płoty 138
6.5.6.1  Błąd - zły dobór wysokości płotu 138
6.5.6.2   Błąd - płoty drabinki 139
6.5.6.3  Błąd - jeden płot 139
6.5.7  Błąd - najpierw płot a później system 140
6.5.8  Ogród 141
6.5.8.1  Błąd - system alarmowy sobie a drzewa, krzaki, rośliny sobie 141
6.5.8.2  Błąd - zmiana rodzajów nawierzchni, drogi, ścieżki, miejsca postoju pojazdów bez konsultacji z projektantem systemu ochrony 141
6.5.9  Inne zabezpieczenia mechaniczne 141
6.5.9.1  Błąd - zbyt mała wytrzymałość mechaniczna obudów elementów elektronicznych systemów ochrony 141
6.5.10  Kłódki 142
                                             
7  Odbiór systemu 142
7.1  Jak powinien wyglądać odbiór? 142
7.1.1  Wymagania wg SIWZ lub podobnych dokumentów 142
7.1.2  Próbne użytkowanie 143
7.1.2.1  Błąd: odbiór systemu bez okresu próbnej eksploatacji 143
7.1.3  Korekty w systemach w fazie ich odbioru 143
7.1.4  Dokumentacja systemów dla użytkownika 143
7.1.4.1  Błąd: przyjęcie (odbiór) systemu alarmowego bez niezbędnej dokumentacji. 144
7.1.4.2  Błędne dane o urządzeniach 145
       
7.2  Korekty w systemach po pewnym czasie użytkowania 148
7.2.1  CCTV czyli „po nowemu” VSS 148
8  Użytkowanie, konserwacja, zmiany 148
8.1  Konserwacja, starzenie się elementów ochrony, koszty utrzymania systemu. 148
8.1.1.1  Błąd: Brak analizy kosztów utrzymania systemu ochrony 148
8.1.1.2  Błąd: zbyt dużo kamer a zużycie prądu 149
8.1.2  Resursy urządzeń ochrony 149
8.1.3  Czynniki mające wpływ na zmianę skuteczności ochrony 149
8.1.3.1  Błąd – brak procedur postępowania podczas napadu 149
8.1.3.2  Błędna ochrona banku 151
8.1.3.3  Błąd - brak przewidywań co do ewentualnych późniejszych zmian w obiekcie chronionym, a zwłaszcza wzrostu zagrożenia i konieczności objęcia ochroną dodatkowych powierzchni. 152
8.1.3.4  Błąd - brak przewidywań co do ewentualnych późniejszych zmian w otoczeniu obiektu chronionego i poza najbliższym terenem 153
8.1.3.5  Błąd: zbyt mało informacji przekazywanych z obiektu do centrum monitorowania 157
8.1.3.6  Błąd: brak zapisów o zmianach w systemie, sygnałów o nieprawidłowościach i notatek o konserwacji systemu 161
8.1.4  Sprawdzanie systemu podczas odbioru lub konserwacji - przypadki 162
8.2  Modernizacja, rozbudowa systemu alarmowego 163
            
9  Monitoring, interwencja 164
9.1  Klasy systemów alarmowych a monitoring 164
9.2  Rola monitoringu i rodzaje 165
9.2.1  Przykład wymagań dla CCTV [VSS] dla garaży podziemnych 165
9.3  Wymagania dla centrów monitorowania 166
9.3.1  Wymagania dla centrów monitoringu z lat 2010-2014 166
9.3.1.1  Przykład audytu „Centrum monitoringu i odbioru alarmów” – ocena wg normy PN EN 50518-1:2010 ze wskazaniem błędów 167
9.3.1.1.1  Zalecenia na podstawie wyników audytu dla centrum - zabezpieczenia 168
9.3.2  Wymagania dla centrów monitoringu wg aktualnych norm w kwietniu 2021 roku 169
9.3.3  Centrum monitoringu – jedno czy więcej? 170
9.4  Ocena skuteczności monitoringu 171
9.5  Błędy podczas interwencji 172
9.5.1.1  Błąd – brak rozróżniania sygnału sabotażu od sygnału alarmu w stacji monitorowania 173
9.5.1.2   Błąd – zła ocena sytuacji przez agentów 174
9.5.1.3  Błąd – błędne procedury odwoływania alarmu 174
9.5.1.4  Błąd – mylące adresy obiektów 174
9.5.1.5  Błąd – brak możliwości sprawdzenia wnętrz obiektu 176
9.5.1.6  Błąd – brak możliwości sprawdzenia zaplecza 177
9.5.1.7  Błąd – brak procedur postępowania podczas napadu Przykład 1 178
9.5.1.8  Błąd – czynnik czasu w ochronie 178
9.5.1.9  Błąd - system ochrony prawidłowy lecz pracownicy ochrony nie przeszkoleni. 180
9.5.1.10  Błąd – przy dużych zagrożeniach każda droga dostania się przestępców do obiektu musi być brana pod uwagę 180
9.5.1.11  Błąd – zasłanianie pola widzenia czujek 181
9.5.1.12  Błąd – zmiana zagrożenia po zmianie funkcji sklepu 181
9.5.1.13  Błąd: brak weryfikacji wiedzy- wtórny analfabetyzm 182
9.5.1.14  ​ Błąd : brak przygotowanych zawczasu środków technicznych do zabezpieczenia obiektu po włamaniu przed czynieniem dalszych szkód np. na skutek wychłodzenia, zalania itp. pomieszczeń 182
                        
10  Dostęp do broni a ochrona w Polsce 183
10.1  Dostęp do broni a przestępczość w Polsce i na Świecie 183
10.2  Poziom wiedzy o broni i amunicji w Polsce 183
10.3  Błędy w interwencjach z użyciem broni 184
10.3.1  Parole 184
10.3.2  Magdalenka 185
10.3.3  Zamieszki, błędy w użyciu amunicji 186
     
11  Gdzie szukać wiedzy na temat systemów ochrony? 187
11.1  Podsumowanie, literatura, linki do filmów i stron www 187
11.2  Zaangażowanie ubezpieczycieli w tworzenie systemów ochrony 188
11.3  Gdzie szukać wiedzy aby uniknąć błędów? 188
11.4  Sprawy sądowe - włamania, kto winien, audyty i kontrole 190
11.4.1.1  Błędne podłączenia 190
11.4.1.2  Przygotowanie systemu do włamania 191
11.4.1.3  Z sali sądowej - Inne wymiary urządzeń 191
11.4.1.4  Z sali sądowej - Nieprawidłowości przy wyborze koncepcji ochrony 191
11.4.1.5  Z sali sądowej - Próba niewypłacenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela 192
11.4.1.6  Z sali sądowej – zrobił nie zrobił oto jest pytanie 193
11.4.1.7  Z sali sądowej – czy można jednoznacznie ustalić co wywołało alarm? 194
11.4.1.8  Z sali sądowej – jest dobrze czyli dlaczego jednak źle 194
11.4.1.9  Pytania sądu - Błąd na błędzie czyli kto i za jakie błędy odpowiada 195
11.4.1.10  Błąd na błędzie czyli jak nie należy chronić placu z maszynami budowlanymi 198
11.4.1.11  Błędy, celowe działania, propozycje przeciwdziałań zagrożeniom.. 202
11.4.1.12  Willa – już więcej błędów nie pamiętam… 203
11.4.1.13  Celowy błąd – ustawienie kamery podczas włamania i po? 208
11.5  Kontrola NIK monitoringu miast i szkół 208
11.5.1  Monitoring miejski 208
11.5.2  Monitoring w szkołach 210
11.6  Wykorzystywanie internetu w celu optymalizacji systemów ochrony, 211
11.6.1  Wykorzystywanie zdjęć satelitarnych i Map Google, 211
11.6.2  Łączność internetowa i przechowywanie danych w „Chmurze” 212
11.6.3  Wymiana informacji i porady w internecie, 213
11.6.4  Oprogramowania, zarządzanie, nadzór, 213

Wróć do spisu treści